صفحه اصلی/ کتاب ۱۴:۰۰:۰۰ ۱۴۰۰/۹/۱۷ | آخرين خبر 0

بخشی از کتاب/ هیچ چیز پر برکت تر از این آتش نیست!

بخشی از کتاب/ هیچ چیز پر برکت تر از این آتش نیست!

بخشی از کتاب/ هیچ چیز پر برکت تر از این آتش نیست!

آخرین خبر/ نامه ای از جبران خلیل جبران به ماری هسکل

31 اکتبر 1911
ماری، ماری دلبندم، یک روز تمام کار کرده ام، اما نتوانستم پیش از شب به خیر گفتن به تو، به بستر بروم. آخرین نامه ی تو، یک آتش ناب است، اسب بالداری که مرا بر پشت می گیرد و به جزیره ای می برد، جزیره ای که فقط ترانه های غریبش را می شنوم، اما روزی آن را باز خواهم شناخت.
روزهایم سرشار از این نگاره ها و آواها و سایه ها هستند و آتشی نیز در قلبم، در دستانم است. این نیرو باید به تمامی، برای من، برای تو، و برای آنانی که دوستشان داریم، به نیکی تبدیل شود.
آیا تو آن را که در آتشدانی عظیم، می سوزد و می گدازد، می شناسی؟ و می دانی که این شرر، هر وجود پلیدی را به خاکستر دگرگون می کند و فقط آن چه را که راست است، در روح برجا می گذارد؟
آه،هیچ چیز پر برکت تر از این آتش نیست!

نامه های عاشقانه جبران خلیل جبران
برگردان:  آرش حجازی 

انتهای پیام.

نامه های عاشقانه جبران خلیل جبران

نظر خود را بگذارید